PVS C

OBDOBJE C:

Na omenjeni razpis se je prijavila tudi naša šola – vrtec in bila uspešna z dvema kandidatkama.

V tem času se bodo kandidatke pripravljale na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, se seznanjali z  zakonodajo, z internimi akti vrtca ter ostalim strokovnim gradivom. Vključevale se bodo na različna področja dela vrtca in se navajale na samostojno opravljanje vzgojiteljskega poklica. Delo v projektu bo ves čas potekalo po predhodno pripravljenem programu.

Vsebina usposabljanja:

 1. OTROK V VRTCU

1.1. Razvoj in učenje v predšolskem obdobju

 • Poznavanje otrokovega razvoja,
 • prepletanje različnih področij dejavnosti z dnevno rutino,
 • učenje skozi igro,
 • poznavanje in povezovanje dejavnosti iz kurikula.

1.2. Počitek, hranjenje in druge vsakodnevne dejavnosti, kot element kurikuluma

 • Upoštevati skupinske razlike in ustvarjati pogoje za njihovo izražanje,
 • zagotavljati dejavnosti za otroke v celotni skupini, majhnih skupinah, na individualen način,
 • ponuditi možnost izbire med dejavnostmi, vsebinami, glede na njihov interes, sposobnosti in želje,
 • pri hranjenju dopuščati možnost posebnih navad, možnost, da si otrok postreže sam, poskrbeti za umirjen obrok,
 • upoštevanje individualnih potreb otroka po počitku.

1.3. Odnosi med otroki, med otroki in odraslimi v vrtcu, socialno učenje

 • Odrasli v vrtcu zgled otrokom,
 • pozitivna interakcija odraslega in otroka,
 • odzivanje na vprašanja, želje, prošnje,
 • spodbujanje, reševanje konfliktov.

1.4. Prostor kot element kurikula

 • Organizacija zdravega, varnega in prijetnega okolja,
 • zagotavljanje zasebnosti,
 • zagotavljanje fleksibilnosti in stimulativnosti prostora.

1.5. Sodelovanje s stašri

 • Upoštevanje zasebnosti in želje staršev,
 • možnost uvajanja otroka v vrtec,
 • sodelovanje pri dejavnostih,
 • nudenje individualnih pogovorov.

2. PRIHOD IN ODHOD OTROK

 • Topel sprejem otroka v igralnico,
 • primerna zaposlitev otroka,
 • priprava pripomočkov in materiala za delo,
 • pozdrav ob odhodu, primerna oddaja otroka staršu.

3. DNEVNA RUTINA

 • Skrb za nego in higieno,
 • priprava in pomoč pri prehranjevanju,
 • navajanje otroka na samostojnost,
 • oblikovanje kulturnih navad.

4. BIVANJE NA PROSTEM

 • Izvajanje različnih aktivnosti,
 • sodelovanje pri načrtovanju vsebin,
 • skrb za varnost.

5. PODROČJA DEJAVNOSTI V VRTCU

5.1. GIBANJE

 • Spodbujanje gibalne dejavnosti,
 • vključevanje v gibalne igre,
 • predstavitev in upoštevanje pravil,
 • sodelovanje in upoštevanje individualnih razlik.

5.2. JEZIK

 • Pogovor, pripovedovanje, branje, poslušanje, opisovanje,
 • razumevanje jezika,
 • izvajanje dejavnosti z verbalno in neverbalno komunikacijo,
 • spodbujanje komunikacije otrok-otrok, otrok-odrasli.

5.3. UMETNOST

 • Likovno področje,
 • glasbeno področje,
 • plesno področje,
 • av področje,
 • dramsko področje.

5.4. DRUŽBA

 • Spoznavanje okolja, samega sebe,
 • seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja,
 • spoznavanje različnih kultur, varnosti v prometu.

5.5. NARAVA

 • Spoznavanje žive in nežive narave,
 • različne dejavnosti v naravi, spoznavanje rastlin, letnih časov,
 • svobodna igra.

5.6. MATEMATIKA

 • Seznanjanje z matematiko, skozi igro, v vsakdanjem življenju,
 • priprava matematičnega okolja,
 • razvijanje matematičnega mišljenja in izražanja.

 

Sodelovanje z vzgojiteljico na vseh področjih kurikuluma, dnevne rutine.

 1. ELEMENTI DNEVNE RUTINE

Med elemente dnevne rutine uvrščamo:

 • Jutranji krog,
 • hranjenje,
 • združevanje skupin,
 • prehodi med dejavnostmi,
 • počitek,
 • osebna nega in skrb za sebe,
 • prostor,
 • bivanje na prostem,
 • prihod/ odhod otrok.

2. PRIHOD IN ODHOD OTROK

 • Pomembno je, da se otrok počuti dobrodošlega, je toplo sprejet,
 • sodelovanje pri pripravi prostora.

3. HRANJENJE

 • Poteka umirjeno, brez hitenja,
 • pomoč pri prehranjevanju, navajanje na samostojnost,
 • oblikovanje kulturnih navad.

4. NEGA IN OSEBNA HIGIENA

 • Načrtovano in z zgledom učimo in navajamo na osebno higieno,
 • umivanje rok pred obroki, pred prehodi med dejavnostmi.

5. PROSTOR

 • Skrb za varen, zdrav, prijeten in urejen prostor,
 • spodbudno okolje za dejavnosti.

6. BIVANJE NA PROSTEM

 • Vključevanje v igro,
 • organizirane dejavnosti na prostem,
 • skrb za varnost (na igrišču, v prometu).

7. POČITEK

 • Priprava prostora,
 • postopen prehod na počitek,
 • mirne dejavnosti tik pred počitkom (pripovedovanje zgodb, tiho petje, poslušanje glasbe).

8. PODROČJA DEJAVNOSTI V VRTCU

Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja:

 • Gibanje,
 • jezik,
 • umetnost,
 • družba,
 • narava,
 • matematika.

Upoštevanje ciljev pri vseh področjih glede na starosto obdobje. Načrtovanje, vzgojno delo, opazovanje in evalvacija v sodelovanju z vzgojiteljico.

9. PRIKRITI KURIKULUM

Prikriti kurikulum se nanaša na tiste vidike kurikuluma, iz katerih se otroci lahko naučijo vedenj, osvojijo stališča in vrednote. Sem sodi vse, kar je v vrtcu                samoumevno (dnevni red, potek hranjenja, spanja, izbor dejavnosti..)

10. SODELOVANJE S STARŠI

Dober odnos s starši je pomemben za dobro počutje, uspešno vzgojno delo

 

Naš zavod je bil uspešen z dvema kandidiatkama.

Dostopnost