Prva zaposlitev – maj 2019

 

 

Na prvo zaposlitev se je prijavila tudi naša šola – vrtec in bila uspešna z dvema kandidatkama.

Kandidatka 1

Predlog načrta usposabljanja je podlaga za organizirano in strokovno vodeno praktično usposabljanje. Pomočnik vzgojitelja začetnik se bo praktično usposabljal za delo v vzgojno-izobraževalni instituciji pod strokovnim in načrtovanim vodenjem vzgojiteljev. V tem obdobju bo pridobil ustrezne poklicne kvalifikacije in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Pomočnik vzgojitelja začetnik bo spoznal organizacijo dela v vrtcu, organizacijo dela v skupini, sodeloval z ostalimi udeleženci vzgojno-izobraževalnega sistema, v okviru usposabljanja pa bo opravljal tudi samostojno delo.

Pomočnik vzgojitelja bo v času usposabljanja pridobil kompetence z vseh področij, ki so navedena v Pravilniku o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

 

PREDLOG NAČRTA USPOSABLJANJA:

 • Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pod strokovnim vodenjem pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije. Opravljal bo vse z zakonom in predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu.
 • Podrobneje bo spoznal vsebine kurikuluma za vrtce in ga povezal z neposrednim delom v vrtcu.
 • Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pri neposrednem vzgojno-izobraževalnem procesu ustrezno uporabljal didaktični material oz. didaktične pripomočke.
 • Pomočnik vzgojitelja začetnik bo opravljal dela in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda ter v skladu s sklepi vodstva zavoda.
 • Opravljal bo druga dela v zvezi z vzgojno-varstvenim procesom, kot je sodelovanje s starši in drugimi delavci v vrtcu.
 • Pomočnik vzgojitelja začetnik bo s pomočjo mesečnega poročila podrobno spremljal dejavnosti v okviru svoje zaposlitve za tekoči mesec. Na takšen način bo vsak mesec spremljal tudi svoj napredek na operaciji, rezultate in sledenje predlogu načrta aktivnosti operacije.
 • Načrtoval in izvajal bo učno-vzgojne vsebine v oddelku iz različnih področji dejavnosti v vrtcu (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika).

 

Pomočnik vzgojitelja začetnik bo v času usposabljanja izvajal projekt na področju umetnosti. Na tem področju ima veliko znanja, saj ima končano nižjo glasbeno šolo.

 

NASLOV PROJEKTA: Glasbeno-didaktične igre za razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha za otroke stare od 3 do 6 let

Pomočnik vzgojitelja začetnik bo splošno proučil razvoj otrok drugega starostnega obdobja (3-6let), njihov glasbeni razvoj, opredelil igro otrok, glasbeno-didaktične igre ter vlogo odraslih pri razvoju otrok na glasbenem področju.

Podrobneje bo opredelil glasbeni razvoj otrok, glasbene sposobnosti otrok, starih 3–4 leta, in otrok, starih 5–6 let, ter glasbene dejavnosti v vrtcu, v okviru katerih bo oblikoval nove glasbeno-didaktične igre. Pomočnik vzgojitelja začetnik bo samostojno oblikoval šest didaktičnih enot za otroke stare 3-4 leta, in prav tako šest didaktičnih enot za otroke stare 5-6 let. Podatke bo zbral s kvantitativno oz. statistično tehniko in sicer preko opazovalnega protokola in ocenjevalnih lestvic pri neposrednem izvajanju posameznih glasbeno-didaktičnih enot. Pri obdelavi podatkov bo uporabil kvantitativno obdelavo in sicer metodo deskriptivne statistike, pri kateri bo uporabil frekvenčne distribucije (tabelarični prikaz).

 

CILJI PROJEKTA:

– Oblikovati nove glasbeno-didaktične igre za razvoj ritmičnega in melodičnega posluha za otroke, stare 3–4 leta in 5–6 let.

– Načrtovati didaktične enote ter jih izvesti v neposredni praksi. Ob izvajanju glasbeno-didaktičnih iger bom spremljala interes otrok in doseganje zastavljenih ciljev.

Raziskovalna vprašanja:

 1. Ali otroci sodelujejo pri glasbeno-didaktičnih igrah?
 2. Ali izražajo veselo razpoloženje?
 3. Ali dosegajo zastavljene cilje?

Raziskovalne hipoteze:

 1. Predpostavljam, da bodo vsi otroci sodelovali pri glasbeno-didaktičnih igrah, če jih bomo dobro motivirali.
 2. Predpostavljam, da bo večina otrok izražala veselo razpoloženje.
 3. Predpostavljam, da bo večina otrok dosegla zastavljene cilje.

 

 

V času izvajanja projekta se bo dajal poudarek vsem področij kurikuluma za vrtce (globalni cilji in cilji).

 

Kandidatka 2

Pomočnica vzgojitelja – začetnica, se bo praktično usposabljala za delo v vzgojno-izobraževalnih institucijah pod načrtovanim in strokovnim vodstvom mentorja. Pomočnica vzgojitelja začetnica, bo sodeloval pri spremljanju in opazovanju otrok, ter pomoči otrokom, ki jo potrebujejo. Vključevala se bo neposredno v vzgojno izobraževalno delo skladno s kurikulom. Z mentorjem, bo sodelovala pri pripravi pisnih priprav za hospitacijske nastope, skladno s področji in vsebinami kurikula oziroma učnim načrtom. S tem bo pridobila veščine načrtovanja, izvajanja in vrednotenja učnega procesa ter ustrezno uporabo vzgojnih pripomočkov.

 

Seznanila se bo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki jo uporabljamo pri delu v vzgojno-izobraževalnem procesu (npr. uporaba eAsistenta). Prav tako bo sodelovala pri ustvarjanju varnega in spodbudnega okolja z uporabo različnih metod in strategij in temu ustrezno načrtovanje ciljev. Pomagala bo pri spremljanju in preverjanju napredka otrok v skladu z zastavljenimi cilji, pri čemer pa bo upoštevala razvojne značilnosti in individualne razlike otrok.

 

Aktivno bo sodelovala z drugimi zaposlenimi v vzgojno izobraževalni ustanovi (vzgojitelji, strokovnimi delavci itd.), starši otrok (roditeljski sestanki, delavnice, druženja…), svetovalno službo, drugimi institucijami ter strokovnjaki na vzgojno izobraževalnem področju.

 

Krepila bo sposobnost samorefleksije ter občutek lastne učinkovitosti. Nadgrajevala bo svoje strokovno znanje v procesu vseživljenjskega učenja. Sodelovala bo v projektih vrtca in krepila svoje sposobnosti delovanja v timu. Pri svojem delu bo spoštovala različnosti in multikulturnost.

 

Z delom v vrtcu bo spoznavala razsežnosti poklica in predpisov, ki urejajo delovanje vrtca. Krepila bo svoje organizacijske in administrativne sposobnosti v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem delovnega procesa. Nadgrajevala bo svoje sposobnosti za timsko delo in učinkovito reševanje problemov, ter vodenje dejavnosti v oddelku.

 

V    tem    obdobju    bo    pridobila    ustrezne    poklicne kvalifikacije in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

 

Pomočnica vzgojiteljice začetnica bo nadomeščala pedagoški proces v primeru odsotnosti pomočnice vzgojiteljice.

 

 

Pomočnica vzgojiteljice se bo aktivno vključevala v usposabljanje na naslednjih področjih:

 

 1. IZVAJANJE DNEVNE RUTINE
 • Skrb za nego in higieno otroka (umivanje rok, previjanje…)
 • priprava in pomoč pri prehranjevanju (navajanje na samostojnost, upoštevanje individualnih razlik),
 • umirjanje pred počitkom (priprava prostora, mirne dejavnosti kot so prebiranje pravljic, petje…),
 • navajanje otrok na samostojnost (samostojno obuvanje, oblačenje, opravila, ki jih sami zmorejo),
 • oblikovanje kulturnih in higienskih navad.

 

 1. PROSTOR
 • Skrb za varen, zdrav, prijeten in urejen prostor,
 • Zagotavljanje zasebnosti (pri preoblačenju, previjanju,…)
 • spodbudno okolje za dejavnosti.

 

 1. PRIHOD IN ODHOD OTROK
 • Topel sprejem otroka v igralnico,
 • priprava igralnice v dogovoru z vzgojiteljico in primerna zaposlitev otroka,
 • priprava pripomočkov za nadaljnje delo,
 • primerno oddajanje otrok staršem.

 

 1. SODELOVANJE S STARŠI
 • Gojenje dobrega odnosa s starši, kar je naša primarna želja in skrb,
 • upoštevanje zasebnosti in želja staršev,
 • sodelovanje pri dejavnostih,
 • možnost individualnih pogovorov.

 

 1. BIVANJE NA PROSTEM
 • Skrb za varnost otrok (varnost v prometu, pregled igral in igrišča…),
 • vključevanje v igro,
 • sodelovanje pri načrtovanju vsebin

 

 1. POMOČ PRI NAČRTOVANJU DEJAVNOSTI
 • pomoč vzgojiteljici pri pripravi didaktičnih pripomočkov,
 • pomoč pri načrtovanju vodenih dejavnosti,
 • pripravljanje dejavnosti za nastope, ki jih je potrebno opraviti v času usposabljanja.

 

 1. PODROČJA DEJAVNOSTI V VRTCU

 

Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja:

 • Gibanje,
 • jezik,
 • umetnost,
 • družba,
 • narava,

 

Upoštevanje ciljev pri vseh področjih glede na starosto obdobje. Načrtovanje, vzgojno delo, opazovanje in evalvacija v sodelovanju z vzgojiteljico.

 

 • GIBANJE
  • Spodbujanje otrok k vključevanju v gibalne dejavnosti,
  • vključevanje v igre
  • natančna predstavitev pravil in njihovo upoštevanje,
  • skrbna izbira rekvizitov.

 

 • JEZIK
  • Spodbujanje komunikacije otrok-odrasli in otrok-otrok,
  • Sodelovanje pri izvajanju dejavnosti (pogovor, branje, poslušanje, opisovanje, pripovedovanje…)
  • izvajanje dejavnosti z verbalno in neverbalno komunikacijo.

 

 • UMETNOST
  • Likovno področje (priprava zaščitnih oblačil in prostora, pomoč pri spoznavanju otrok z novimi likovnimi materiali in tehnikami…),
  • glasbeno področje (petje pesmic, učenje novih pesmic in spodbujanje otrok k petju, poslušanje različne zvrsti glasbe…),
  • plesno področje (izražanje z gibanjem in plesom, različni načini gibanja in mirovanja, vaja koordinacije in ravnotežja…),
  • dramsko področje (posnemanje živali, oseb itd., sodelovanje pri lutkovnih predstavah, ogled dramskih pravljic…)
  • av področje (opazovanje različnih fotografij, posnetkov ipr., …).

 

 • DRUŽBA
  • Spoznavanje okolja in samega sebe,
  • skrb za varno in spodbudno delovno okolje,
  • pomoč pri usvajanju osnovnih pravil vedenja in komuniciranja,
  • spoznavanje različnih kultur, varnosti v prometu.

 

 • NARAVA
  • Različne dejavnosti v naravi in spoznavanje žive in nežive narave,
  • spoznavanje letnih časov in z njimi povezane spremembe,
  • omogočanje svobodne igre.

 

 • MATEMATIKA
  • Priprava matematičnega okolja,
  • spoznavanje z matematiko skozi igro,
  • priprava pripomočkov, materialov za izvajanje dejavnosti,
  • spoznavanje prostora in orientacija v prostoru,
  • razvijanje matematičnega znanja in izražanja.

 

 

 1. RAZVOJ IN UČENJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
 • Poznavanje otrokovega razvoja (razvojne mejnike, upoštevanje individualnih razlik…),
 • prepletanje različnih področij dejavnosti z dnevno rutino,
 • učenje skozi igro,
 • poznavanje in povezovanje dejavnosti iz kurikula.

 

 1. SOCIALNO UČENJE IN ODNOSI
 • Spodbujanje pozitivne interakcije v odnosih otrok-otrok in odrasli-otrok,
 • Odrasli smo vzgled otroku
 • odzivanje na vprašanja, želje, prošnje,
 • spodbujanje, reševanje konfliktov.

 

 1. PRIKRITI KURIKULUM

Prikriti kurikulum se nanaša na tiste vidike kurikuluma, iz katerih se otroci lahko naučijo vedenj, osvojijo stališča in vrednote. Sem sodi vse, kar je v vrtcu samoumevno (dnevni red, potek hranjenja, spanja, izbor dejavnosti..)