PVS B


Informacije, poudarki in obveznosti  v zvezi z izvajanjem projekta/operacije, izbrane na Javnem razpisu za izbor operacij »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018«, za obdobje B (v nadaljevanju PVS B).

Osnova so navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju Navodila MIZŠ), objavljenih na spletni strani, ter javnega razpisa in razpisne dokumentacije, objavljene na spletni strani.

Pomočnik vzgojitelja sem 2017 – 2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 2. 6. 2017 razpisalo Javni razpis za izbor operacij “Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018”.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje (izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje števila brezposelnih) Izvedbenega načrta Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020 (št. sklepa Vlade RS 11002-2/2016/4 z dne 12. 5. 2016) in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 240 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 101 v vzhodni in 139 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu za predšolske otroke, javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami ali programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

V okviru javnega razpisa bodo izbrani zgoraj navedeni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki imajo v skladu s 3.2. točko razpisa izbranega ustreznega kandidata za pomočnika vzgojitelja začetnika in mu vzgojno-izobraževalni zavod zagotavlja možnost ustreznega usposabljanja za pridobitev polne poklicne kvalifikacije.

Posamezni izbrani prijavitelj bo s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje

  1. od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017 (v nadaljevanju: obdobje A) oziroma
  2. od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018 (v nadaljevanju: obdobje B) oziroma
  3. od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 (v nadaljevanju: obdobje C).

Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje vsaj enega meseca.

Pomočnik vzgojitelja začetnik je lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca, in obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne presega polovice zakonsko določene obveznosti dela z otroki oziroma delovne obveznosti.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

OBDOBJE B:

Na omenjeni razpis se je prijavila tudi naša šola – vrtec in bila uspešna z dvema kandidatkama.

V tem času se bodo kandidatke pripravljale na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, se seznanjali z  zakonodajo, z internimi akti vrtca ter ostalim strokovnim gradivom. Vključevale se bodo na različna področja dela vrtca in se navajale na samostojno opravljanje vzgojiteljskega poklica. Delo v projektu bo ves čas potekalo po predhodno pripravljenem programu.

Vsebina usposabljanja:

  1. SODELOVANJE S STARŠI

– Starši so najpomembnejši pri vzgoji otroka. Z dobrim odnosom nam lahko veliko pomagajo pri vzgojnem delu v vrtcu; tako smo lahko uspešnejši tudi na učnem področju,

– dober odnos s starši mora biti naša primarna želja in skrb.

  1. PRIHOD IN ODHOD OTROK

– Primeren oziroma topel sprejem otroka,

– priprava igralnice v dogovoru z vzgojiteljico

– priprava didaktičnih pripomočkov za ustvarjanje in nadaljnje delo,

– sprejemanje otrok in oddajanje otrok staršem.

  1. DNEVNA RUTINA

– Skrb za nego in higieno otroka, predvsem rok,

– priprava in pomoč pri prehranjevanju ter umirjanje pred počitkom,

– navajanje otrok na samostojnost z opravili, ki jih zmorejo sami,

– navajanje otrok na samostojno oblačenje in obuvanje,

– oblikovanje kulturnih in higienskih navad.

  1. BIVANJE NA PROSTEM

– pomoč ter sodelovanje pri izvajanju nalog na različnih področjih dejavnosti,

– vključevanje v igro,

– sodelovanje pri načrtovanju vsebin,

– poskrbeti za varnost (pregled igrišča in igral, varnost v prometu…)

  1. NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI

(predlogi za načrtovanje dejavnosti na posameznih področjih, primernih za nastope v vrtcu, ki jih je potrebno opraviti v času usposabljanje)

  1. POMOČ PRI NAČRTOVANJU DEJAVNOSTI

– pomoč vzgojiteljici pri pripravi didaktičnih pripomočkov,

– pomoč pri načrtovanju dejavnosti.

7.PODROČJA DEJAVNOSTI V VRTCU

JEZIK:

– komuniciranje z otroki,

– sodelovanje pri izvajanju dejavnosti ( lutkovna predstava, branje pravljic..) ter sodelovanje pri dejavnostih, ki spodbujajo verbalno in neverbalno komunikacijo.

GIBANJE:

– vključevanje v igre,

– natančna predstavitev pravil,

– skrbna izbira rekvizitov,

– spodbujanje otrok k vključevanju v dejavnosti.

DRUŽBA:

– skrb za varno in spodbudno delovno okolje,

– pomoč pri usvajanju osnovnih pravil vedenja in komuniciranja,

– vključevanje v dejavnosti za varnost v cestnem prometu

UMETNOST:

LIKOVNO PODROČJE:

-pomoč pri spoznavanju otrok z novimi likovnimi tehnikami,

-priprava prostora na risanje, slikanje, trganje …

-priprava primerne obleke za otroke, pripomočkov, predmetov.

GLASBENO PODROČJE:

-petje pesmic,

-spodbujanje otrok k petju,

-učenje novih pesmic,

-poslušanje različnih zvrsti pesmi.

DRAMSKO PODRČJE:

-sodelovanje pri lutkovni predstavi,

-poslušanje pravljic,

-ogled dramske pravljice z otroki.

NARAVA:

– omogočanje otrokom svobodno gibanje,

– sodelovanje pri različnih dejavnostih povezanih z naravo, spoznavanjem rastlin..,

– priprava materiala, pripomočkov pri dejavnostih..

MATEMATIKA:

– priprava matematičnega okolja,

– priprava pripomočkov, materialov za izvajanje dejavnosti,

– spoznavanje prostora in orientacija v prostoru,

– sodelovanje pri različnih igrah in dejavnostih, kjer se učijo in spoznavajo matematiko.

Pri svojem delu bosta sledili aktualni zakonodaji in kurikulumu za vrtce.

Dostopnost